Việc in màn hình

Kiểm toán và đăng nhập các công việc in ấn., phân tích và giám sát mạng máy in in công việc giám sát là phần mềm gián điệp tốt nhất cho phép bạn kiểm tra và đăng nhập tất cả các công việc in, phân tích và giám sát tất cả các máy in mạng từ một địa điểm tập trung rất dễ dàng để cài đặt và sử dụng. Theo dõi tất cả các công việc in và các báo cáo […]