Màn hình trẻ em’ Mưu chước sử dụng máy tính bạn đang đi

Làm thế nào tôi có thể theo dõi sử dụng máy tính của trẻ em của tôi trong khi tôi đi xa từ họ? Trong những ngày cũ, bạn đã phải liên tục giữ một mắt trên các hoạt động của trẻ em của bạn trong khi họ đang sử dụng máy tính và Internet. Tuy nhiên, những người tinh nghịch luôn luôn có thể tìm thấy một cách […]